Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin licencjacki

Tryb postępowania przed egzaminem licencjackim

Z dniem 1 maja 2011 roku uruchomiony został w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac (AP) związany z systemem USOS. Serwis połączony z centralnym Punktem Logowania znajduje się pod adresem http://ap.uj.edu.pl
Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 83 Rektora UJ z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac
pdf
Uchwała Rady Wydziału Filologicznego w sprawie formy pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

1. Studenci wpisują się na początku roku akademickiego na seminarium językoznawcze lub literackie w proporcji 1/1, na zasadzie kolejności zgłoszeń.

2. Temat pracy licencjackiej jest związany z tematyką seminarium, na które uczęszcza student.

 • praca licencjacka napisana jest w języku kierunkowym i powinna mieć objętość 15–30 stron (średnio około 20 stron),
 • praca licencjacka powinna być złożona u promotora przed rozpoczęciem sesji letniej do 15 czerwca, jeśli obrona ma nastąpić przed lipcowym terminem wpisu na studia II stopnia lub do 15 lipca, jeśli obrona ma nastąpić przed wrześniowym terminem wpisu na studia II stopnia ( Uchwała Rady Instytutu IFR z dnia 11 marca 2021 r.)
 
Złożenie gotowej pracy u promotora we wrześniu skutkuje niemożliwością zdania egzaminu licencjackiego przed naborem na studia II stopnia.
 • zakres egzaminu licencjackiego ma być ogłoszony w formie zagadnień o charakterze przekrojowym związanych z tematyką seminarium na początku roku akademickiego. Ilość zagadnień określa wykładowca prowadzący seminarium.
 • na egzaminie licencjackim student losuje dwa pytania z zakresu podanych zagadnień i odpowiada dodatkowo na jedno pytanie związane z pracą. W sumie student odpowiada na trzy pytania.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga!
Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w roku akademickim 2020/21 dokumenty możecie dostarczyć Państwo w formie elektronicznej w postaci skanów z własnoręcznym podpisem. Przypominamy, że w korespondencji z Uczelnią powinni się Państwo posługiwać adresem w domenie @student.uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przed obroną pracy licencjackiej

1. Najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym ale nie później niż do 1 września, pracownik sekretariatu wprowadza podane przez promotora dane dotyczące pracy. Po uzupełnieniu przez sekretariat danych w systemie USOS, student wypełnia w systemie AP formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim następnie wprowadza do systemu AP (nie później niż do 15 września) ostatecznej wersji pracy przedkładanej do oceny promotora w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników [załączniki powinny zostać spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) przy czym rozmiar pliku nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia większego pliku z załącznikami należy skontaktować się bezpośrednio z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego].
          
Instrukcja wprowadzania pracy

2. 7 dni przed obroną ale nie później niż do 30 września student składa w sekretariacie wniosek o wydanie dyplomu/odpisu dyplomu. Wnioski są różne w zależności od roku rozpoczęcia studiów:

Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020 otrzymuje:

 • dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim - opłata wynosi 60 zł
 • na wniosek – dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i/lub odpis suplementu w języku polskim lub angielskim - opłata wynosi 40 zł (za każy odpis)
 • wzór wniosku

Absolwent, który rozpoczął lub wznowił studia od roku akademickiego 2019/2020 lub później, otrzymuje:

 • dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim lub – w zależności od złożonego wniosku – dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym – bezpłatnie;
  dodatkowo, na wniosek – odpis dyplomu w języku polskim lub języku obcym i/lub suplementu w języku polskim lub w języku angielskim;
  za dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku obcym uiszcza opłatę 20 zł
 • wzór wniosku

Wniosek jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do obrony. Jeżeli ktoś nie chcę odpisu angielskiego dyplomu też musi złożyć wniosek, zakreślając w nim "NIE".

Opłata za dyplom i/lub ewentualne odpisy zostanie naliczona po złożeniu wymaganych dokumentów.

3. Oświadczenie dotyczące dostępności w przypadku przeprowadzenia egzaminu zdalnego.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku, jeżeli egzamin dyplomowy będzie przeprowadzany z wykorzystaniem technologii informatycznych, należy złożyć oświadczenie. 

4. Zgodnie z  Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku, jeżeli student w toku studiów korzystał z wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze śrdoków Unii Europejskiej (ZintegrUJ) - składa oświadczenie wymagane ich regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ

5. Biuro Karier UJ
Przypominamy i zachęcamy do możliwości wypełnienia formularza (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego po zalogowaniu na stronie w USOSweb

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odbiór dyplomu

Przed odbiorem dyplomu proszę pamiętać o zwrocie wszystkich wypożyczonych książek do biblioteki.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagadnienia egzaminacyjne

Pliki do pobrania
pdf
Filologia francuska / dr hab. Barbara Marczuk, prof. UJ, dr hab. Joanna Gorecka-Kalita, prof. UJ
pdf
Filologia francuska / dr Françoise Collinet, dr Joanna Górnikiewicz
pdf
Filologia włoska / dr hab. Anna Klimkiewicz, prof. UJ, dr Magdalena Wrana
pdf
Filologia włoska / dr Magdalena Bartkowiak-Lerch
docx
Filologia hiszpańska_dr Maria Filipowicz-Rudek
pdf
Filologia hiszpańska / dr hab. Ewa Nawrocka
docx
Filologia hiszpańska / dr Marta Pawłowska, dr Małgorzata Jędrusiak
docx
Filologia portugalska / dr Bartosz Dondelewski
pdf
Filologia portugalska / dr Anna Wolny
pdf
Filologia rumuńska / dr Olga Bartosiewicz-Nikolaev, dr Tomasz Krupa
pdf
Filologia rumuńska / dr Anna Oczko