Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ERASMUS+

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przypominamy, że studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia roku akademickiego NIE MOGĄ WYJECHAĆ na stypendium programu Erasmus+.

Student przebywający na stypendium programu Erasmus+ (także w przypadku, gdy pobyt trwa tylko I semestr) ma prawo – po przedstawieniu podania o zachowanie / przywrócenie terminu najpóźniej do 7 dni od daty egzaminu – zdać egzaminy z sesji zimowej do końca marca (termin ten obejmuje dwa terminy, sugerowane jest zatem, by I termin odbył się najpóźniej do połowy marca!) a z sesji letniej do 25 września.

Przypominamy jednocześnie, że studenci III roku studiów I stopnia w przypadku przedłużenia pobytu na semestr letni mogą mieć problem z rekrutacją na studia II stopnia ze względu na harmonogram rejestracji w ERK.

Pliki do pobrania
pdf
Wyciąg z uchwały Rady Instututu Filologii Romańskiej UJ dotycząca wyjazdów w ramach stypendium programu Erasmus+

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Modyfikacja długości pobytu na stypendium

Przedłużanie pobytu w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+ na semestr letni jest możliwe pod warunkiem, że pozostały wolne miejsca w puli określonej w umowie między UJ a uniwersytetem zagranicznym.

Aby przedłużyć pobyt, należy przed końcem semestru zimowego wysłać do dyrektor ds. dydaktyki w Instytucie Filologii Romańskiej pismo z taką prośbą (nie może być w postaci maila, musi to być wydruk, na którym Pani Dyrektor będzie mogła złożyć swój podpis). Na piśmie tym powinna znaleźć się notatka od opiekuna roku lub promotora wyrażająca jego poparcie, powinny być do niego dołączone również zgody wszystkich Wykładowców, prowadzących zajęcia w semestrze letnim. Do pisma należy dołączyć zgodę uczelni zagranicznej (może być w postaci maila od koordynatora wydziałowego lub z biura współpracy międzynarodowej).

W sprawie stypendium na ten dodatkowy okres należy kontaktować się z DMWS (Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej) (np. z panią Moniką Woźniak <wozniak@adm.uj.edu.pl>), który może przydzielić środki finansowe na drugi semestr, jeśli uczelni pozostały środki niewykorzystane.

Skrócenie pobytu o jeden semestr jest możliwe bez ubiegania się o formalną zgodę dyrekcji IFRom. Student powinien poinformować o swojej decyzji opiekuna roku lub promotora, a także DMWS, który określi wysokość kwoty stypendium do zwrotu przez studenta.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady zaliczania roku, w którym miał miejsce wyjazd w ramach programu Erasmus+

Informujemy, iż wyjazd w ramach programu Erasmus nie jest równoznaczny z umorzeniem czesnego i nie zwalnia studentów studiów niestacjonarnych z opłaty za studia.

Aby zaliczyć rok, w którym miał miejsce wyjazd w ramach programu Erasmus, student powinien do końca sesji poprawkowej zebrać 60 punktów i zdać tyle egzaminów, ile przewiduje program studiów IFRom UJ dla danego roku. Studenci lat innych niż ostatni rok studiów mogą uzyskać wpis na rok następny pod warunkiem, że zgromadzą co najmniej 50 punktów i że nie będzie im brakowało punktów z więcej niż dwóch przedmiotów.

Student ma obowiązek uzupełnić brakującą liczbę punktów do końca następnego roku akademickiego.

Punkty można zbierać na uczelni zagranicznej oraz w IFR. Na uczelni zagranicznej należy zaliczyć co najmniej jeden przedmiot; w przeciwnym wypadku organy administracyjne uczelni zagranicznej mogą odmówić potwierdzenia pobytu studenta na tej uczelni. O zaliczeniu punktów zebranych na uczelni zagranicznej decydują: w przypadku studentów III roku – opiekun roku, w przypadku pozostałych – promotor (przedmioty bloku magisterskiego, opcje, wykłady monograficzne) oraz kierownik specjalizacji (przedmioty bloku specjalizacji). Oceny z przedmiotów zaliczonych na uczelni zagranicznej (zakończonych egzaminem!) przepisuje opiekun roku/promotor na podstawie przedstawionych przez studenta dokumentów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej IFRom.

Dla studentów programu Erasmus pierwszym terminem egzaminu na uczelni macierzystej jest termin w sesji poprawkowej o ile złożą oni w sekretariacie IFR podanie z prośbą o przesunięcie pierwszego terminu egzaminów. Na swoje życzenie student może przystąpić do egzaminu w sesji regularnej. W obu przypadkach powinien z wyprzedzeniem poinformować prowadzącego egzamin o planowanej dacie przystąpienia do egzaminu.

Przed wyjazdem na stypendium student ma obowiązek przedstawić do akceptacji promotorowi wykaz przedmiotów, jakie zamierza zrealizować w ramach pobytu na stypendium. Wykłady monograficzne i opcje II cyklu powinny być związane z przygotowywaną pracą magisterską. Seminarium magisterskie może być zaliczone poprzez uczęszczanie na wybrane zajęcia w partnerskiej uczeni, lub na podstawie regularnej  korespondencji pomiędzy promotorem a magistrantem.

Zaliczenie z zajęć z praktycznej znajomości języka kierunkowego student uzyskuje w IFR; egzamin z tego przedmiotu także zdaje w IFR. Najpóźniej w pierwszym miesiącu swojego pobytu za granicą student zobowiązany jest skontaktować się z lektorami prowadzącymi zajęcia z praktycznej znajomości języka; w trakcie wyjazdu powinien przygotować materiał wymagany do zaliczenia i przedstawić go lektorom oraz poprosić o wyznaczenie terminu spotkania z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni (w przypadku zaliczenia z semestru zimowego, najdalej do końca semestru letniego, w przypadku zaliczenia z semestru letniego lub z całego roku najdalej do 15 lipca 2012). Niedotrzymanie tych warunków będzie skutkowało niedopuszczeniem do I terminu egzaminu i utratą tego terminu.

W przypadku trudności w kontaktowaniu się z lektorem należy zwrócić się do koordynatora Erasmusa lub do sekretariatu IFRom.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koordynatorzy programu Erasmus+

Wyjazdy do Hiszpanii – dr Adriana Jastrzębska i mgr Teresa Sikora
Wyjazdy do Francji, Belgii, Szwajcarii – dr hab. Marzena Chrobak, prof. UJ
Wyjazdy do Portugalii – dr Bartosz Dondelewski
Wyjazdy do Rumunii – dr Anna Oczko
Wyjazdy do Włoch – dr Danuta Piekarz