Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

LMOOC4SLAV – Języki romańskie dla studentów słowiańskojęzycznych

Międzynarodowy projekt LMOOC4SLAV – Języki romańskie dla studentów słowiańskojęzycznych, w ramach programu Erasmus+, realizowany jest przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii we współpracy z Uniwersytetem w Porto, Uniwersytetem św. Cyryla i Metodego (Skopje), Uniwersytetem Masaryka (Brno), Uniwersytetem Jagiellońskim (Kraków) oraz FENICE – Federazione Nazionale Insegnanti Centro di Iniziativa per l'Europa. 
Celem projektu jest między innymi stworzenie MOOC (masowego otwartego kursu online) oraz OER (otwartych zasobów edukacyjnych) dotyczących akademickiego języka portugalskiego i włoskiego dla słowiańskojęzycznych studentów biorących udział w programie Erasmus, aby ułatwić rozwój biegłości językowej w kontekście akademickim.

 

Web Content Display Web Content Display

Każdego roku dzięki programowi Erasmus tysiące studentów w Europie odbywa część swoich studiów w innym kraju posługując się drugim językiem na poziomie B1/B2. Jak pokazało wiele badań na ten temat, umiejętności potrzebne do posługiwania się językiem codziennym i ogólnym różnią się od umiejętności i wiedzy wymaganej do komunikacji w kontekstach akademickich. Może to mieć negatywny wpływ na ukończenie danego etapu studiów oraz na długoterminową zdolność uczniów do doskonalenia umiejętności językowych.

Projekt LMOOC4Slav proponuje utworzenie ścieżki edukacyjnej ukierunkowanej na wsparcie sukcesu akademickiego studentów uczących się za granicą, mając za swoich docelowych – ale nie jedynych - odbiorców, studentów słowiańskojęzycznych uczących się języków romańskich, w szczególności włoskiego i portugalskiego. Językami słowiańskimi posługuje się ponad 315 milionów ludzi mieszkających we wschodniej, środkowo-wschodniej i bałkańskiej Europie, a także duża grupa imigrantów na całym świecie. Nauka języka romańskiego przez osoby słowiańskojęzyczne może nastręczać szereg trudności, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy wraz z nauką języka konieczne jest nabycie innego systemu pisma. Ponadto, w porównaniu do innych języków, nie stworzono jeszcze zbyt wiele innowacyjnych, jakościowych oraz ogólnodostępnych źródeł i materiałów dydaktycznych służących do nauczania języka włoskiego i portugalskiego w kontekstach akademickich.

Projekt proponuje utworzenie 2 kursów MOOC, 1 dla języka włoskiego i 1 dla języka portugalskiego, podzielonych na 6 modułów, które zapewnią uczącemu się dostęp do materiałów dotyczących autentycznych sytuacji akademickich oraz do narzędzi edukacyjnych dążących do zwiększenia jego zdolności uczenia się. Niniejsze kursy MOOC przeznaczone są do samodzielnej nauki; można z nich korzystać w trakcie studiów za granicą lub przed wyjazdem, mają bowiem na celu zapewnienie studentom narzędzi niezbędnych do odniesienia sukcesu. Z drugiej strony, nauczyciele języka włoskiego i portugalskiego pracujący w krajach słowiańskich potrzebują konkretnych narzędzi, które ułatwią naukę języka akademickiego ich studentom oraz nauczą ich strategii, w szczególności tych poznawczych i metapoznawczych, pomocnych do rozwinięcia autonomii. Projekt ma ponadto służyć studentom jako wsparcie, gdyż zakłada utworzenie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) przydatnych w nauce języka włoskiego i portugalskiego z wykorzystaniem podejścia audiowizualnego, umożliwiając refleksję nad elementami językowymi, a także kinestetycznymi oraz społeczno-kulturowymi, charakterystycznymi dla środowiska akademickiego. 

Ponieważ języki słowiańskie obejmują języki zachodniosłowiańskie i południowosłowiańskie, aby ułatwić naukę uczniom należącym do jednej z tych rodzin językowych, niektóre aktywności MOOC zostaną opracowane w dwóch różnych wersjach. Poprzez stworzenie MOOC, OZE, wytycznych do ewaluacji językowych MOOC, portalu, który będzie zawierał wszystkie Otwarte Zasoby Edukacyjne powstałe w trakcie projektu, do pobrania za darmo, projekt będzie miał znaczący wpływ, biorąc ponadto pod uwagę uczestnictwo w nim pięciu uniwersytetów posiadających wiele kontaktów i porozumień o wymianie z wieloma krajami. Projekt ma również służyć jako wsparcie dla nauczycieli języka włoskiego i portugalskiego jako L2, ponieważ przewiduje utworzenie zbiorów OZE przydatnych do nauki języka włoskiego i portugalskiego z wykorzystaniem podejścia audiowizualnego.

 • Zaprojektowanie i stworzenie dwóch kursów MOOC, odpowiednio dla języka włoskiego i portugalskiego, składających się z 6 modułów każdy i odpowiadających na specyficzne potrzeby językowe grupy docelowej określonej powyżej;
 • Stworzenie OZE (Otwartych Zasobów Edukacyjnych) włoskich i portugalskich na poziomie akademickim składających się z materiałów audio i wideo oraz tekstów pisanych na tematy akademickie związanych z różnymi dziedzinami dyscyplinarnymi;
 • Zaprojektowanie przewodnika pedagogicznego wyjaśniającego dokładnie, jak zintegrować MOOC i OZE w pedagogicznej ścieżce nauczania;
 • Zaprojektowanie i stworzenie portalu do nauczania języków za pomocą MOOC i OZE z funkcją zintegrowanego i spersonalizowanego środowiska do wykorzystania przez odbiorców w celu organizowania i pracy ze scenariuszami nauki języków w oparciu o OZE;
 • Faza pilotażowa (dystrybucja oraz ocena dwóch kursów MOOC);
 • Ocena i stworzenie narzędzi monitorujących;
 • Działania upowszechniające polegające na organizacji dwóch międzynarodowych konferencji naukowych, z odpowiednimi zaproszeniami do składania referatów, publikacją e-booka z materiałami konferencyjnymi oraz wykorzystaniem różnych narzędzi (broszury, wideo, biuletyny, artykuły internetowe czasopismach krajowych/międzynarodowych, media społecznościowe, umieszczanie linków na stronach internetowych);
 • Stworzenie zrecenzowanego tomu zawierającego wybór artykułów naukowych napisanych przez uczestników międzynarodowych konferencji na temat MOOC językowych w ramach mobilności społecznej i geograficznej, w tym na temat efektywności językowych kursów MOOC zarówno jako narzędzi do samokształcenia, jak i części nadzorowanego scenariusza pedagogicznego, a także porównanie tego podejścia z innymi.

 • Rozwój innowacyjnego podejścia do nauki języków w kontekstach akademickich;
 • Rozwój wysokiej jakości zasobów otwartych do nauczania i uczenia się języków w kontekście mobilności akademickiej;
 • Stworzenie zintegrowanego i spersonalizowanego środowiska do nauczania do wykorzystania przez odbiorców w celu zorganizowania i wykorzystania scenariuszy do nauki języków w oparciu o OZE dostępne na portalu projektu;
 • Stworzenie narzędzi wspierających rozwój specjalistycznych umiejętności komunikacyjnych skierowanych do studentów w programach mobilności;
 • Zatwierdzenie tego podejścia w krajowych i międzynarodowych środowiskach akademickich;
 • Bezpłatny dostęp do wysokiej jakości zasobów do szkolenia i/lub wsparcia nauki tysięcy studentów;
 • Stworzenie sieci, w której ludzie mogą dzielić się i uczyć od siebie nawzajem, korzystając z zasobów udostępnionych w ramach projektu;
 • Doskonalenie umiejętności, wiedzy, doświadczenia niezbędnego do tworzenia OZE do nauki języków;
 • Poprawa umiejętności językowych tysięcy osób, które będą uczestniczyć w kursach;
 • Rosnąca świadomość korzyści płynących z „otwartej edukacji” w Europie. W ramach projektu zbadany zostanie potencjał MOOC (kursów i społeczności) w przełamywaniu barier technologicznych, umożliwiający dostęp do nauki osobom o specjalnych potrzebach lub zagrożonych wykluczeniem;
 • Możliwość dla nauczycieli języków docelowych pracy ze scenariuszami nauki języków w oparciu o OZE udostępniane na portalu projektu, który będzie pełnił funkcję zintegrowanego i spersonalizowanego środowiska nauczania;
 • Przedstawienie kursów na konferencjach międzynarodowych organizowanych w centrach doskonałości w niektórych krajach europejskich.
 • Dostępność wyników w repozytorium open-source poza okresem trwania Projektu.
 • Wkład w rozwój badań w dydaktyce języków.

Projekt trwający 30 miesięcy (12.2021 – 05.2024), jest koordynowany przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii i realizowany jest we współpracy z instytucjami z pięciu krajów: Włoch, Czech, Polski, Portugalii, Republiki Macedonii Północnej.

Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii (UNISTRAPG), Perugia, Włochy – jest najstarszą i najbardziej prestiżową włoską instytucją specjalizującą się w nauczaniu, badaniach i promocji języka oraz kultury włoskiej. Uniwersytet założony w 1921 roku od zawsze był symbolem otwartości i tolerancji, a także miejscem spotkań różnych kultur i narodów. Jego misją jest promowanie języka i kultury włoskiej na całym świecie, wspierając dialog i konfrontacje z wszystkimi formami różnorodności. W oparciu o tę tożsamość, Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii oferuje wzbogaconą ofertę kursów, które oprócz nauczania języka włoskiego (kursy języka i kultury włoskiej, a także kursy doskonalące dla nauczycieli języka włoskiego jako drugiego/obcego L2/LS) , oferuje włoskim i zagranicznym studentom kursy w zakresie studiów licencjackich i magisterskich z nauczania języka włoskiego dla obcokrajowców, z zakresu tematyki Made in Italy, komunikacji, stosunków międzynarodowych i zrównoważonego rozwoju. Ofertę kursów uzupełniają podyplomowe kursy szkoleniowe, w tym studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa per l'Europa, (FENICE), Neapol, Włochy – jest profesjonalnym stowarzyszeniem nauczycieli, którego celem jest budowa wspólnej europejskiej przestrzeni edukacyjnej, promowanie i planowanie inicjatyw, projektów szkoleniowych, kursów doszkalających, doskonalenie kulturowe nauczycieli oraz prowadzenie badań i eksperymentów w dziedzinie nauczania. Od 2001 roku do chwili obecnej stowarzyszenie brało udział, w roli koordynatora lub partnera, w 23 projektach europejskich w dziedzinie edukacji i szkoleń, z których czternaście dotyczyło nauczania/uczenia się języka obcego (w tym włoskiego jako L2) w oparciu o wykorzystanie najnowszych podejść metodologicznych, takich jak teatr i muzyka (jedno z nich w 2012 roku zostało nagrodzone jako Star Project). W wielu projektach FENICE odgrywało wiodącą rolę w sprawach rozpowszechniania i monitorowania. Działania te pozwoliły nie tylko na znaczący rozwój umiejętności, ale także na realizację bardzo szerokiej sieci kontaktów z ekspertami w dziedzinie nauczania języków.

Uniwersytet w Porto (UPORTO), Porto, Portugalia – jest instytucją wzorcową dla szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Portugalii oraz jednym z 200 najlepszych europejskich uniwersytetów według międzynarodowych systemów rankingowych. Uniwersytet założony w 1911, łączy wysokiej jakości edukację skoncentrowaną na indywidualnych predyspozycjach i talentach oraz potrzebach rynku, dążąc do bycia największym "producentem" nauki w Portugalii. Jest zaangażowany w przekształcanie w kapitał społeczny talentów i innowacji z 14 wydziałów, szkoły biznesu i ponad 50 ośrodków badawczych. Jest drugą co do wielkości uczelnią w kraju: 30 000 studentów (ok. 6 000 z zagranicy) i 2 400 kadry akademickiej. Wydział Nauk Humanistycznych i Filozofii (FLUP), z blisko 3500 studentami, oferuje 13 kursów licencjackich, 28 kursów magisterskich i 8 kursów doktoranckich. Przez lata FLUP brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz w kilku programach mobilności dla przyjeżdżających i wyjeżdżających studentów, pracowników i naukowców.

Uniwersytet Masaryka (MU), Brno, Czechy – jest drugim co do wielkości uniwersytetem w kraju, członkiem Compostela Group of Universities oraz Utrecht Network. Uniwersytet założony w 1919 roku, obecnie składa się z dziesięciu wydziałów, ponad 200 katedr, instytutów i klinik oraz 35 115 studentów. Jest jedną z najszybciej rozwijających się uczelni w kraju. Uniwersytet jest właścicielem i operatorem Stacji Polarnej Mendel na Antarktydzie, która ułatwia przeprowadzanie podstawowych badań biologicznych, geologicznych i klimatologicznych. Wydział Humanistyczny, jeden z czterech wydziałów założycielskich Uczelni, słynie przede wszystkim z innowacyjnego podejścia do nauczania i badań, w tym z wykorzystania nowoczesnych technologii i praktyk, takich jak inteligentne przestrzenie edukacyjne oraz kursy e-learningowe. W 2021 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu wydziałowi certyfikatu HR Excellence in Research. W Instytucie Języków i Literatur Romańskich studiuje ponad 700 studentów. Prowadzone są na nim studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie z filologii, przekładu oraz dydaktyki języka i literatury francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej i portugalskiej.

Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje (UKIM), Skopje, Republika Macedonii Północnej – jest pierwszym uniwersytetem państwowym w kraju. Obecnie składa się z 23 wydziałów, 5 instytutów badawczych, 4 publicznych instytucji naukowych oraz innych placówek oświatowych i członków stowarzyszonych. UKIM liczy 50 000 przyjętych studentów z Republiki Macedonii Północnej na studiach I i II stopnia, a także ponad 700 studentów zagranicznych. Studia III stopnia – doktoranckie - realizowane są w ramach Szkoły Doktorskiej, kształcącej łącznie 655 studentów. UKIM opracowuje programy studiów we wszystkich dziedzinach nauki – nauk przyrodniczych i matematycznych, nauk technicznych i technologicznych, nauk medycznych i zdrowia, nauk biotechnicznych, społecznych, humanistycznych i o sztuce. Uniwersytet jest członkiem międzynarodowych organizacji i sieci (EAIE, EUA, IAU) i podpisał ponad 70 dwustronnych umów o współpracy z uniwersytetami na całym świecie. Na Wydziale Filologicznym im. Blazego Koneskiego kształci się 3.200 studentów. Obecnie na Wydziale nauczanych jest około 20 języków.

Uniwersytet Jagielloński (UJ), Kraków, Polska – jest najstarszą uczelnią wyższą w Polsce i jedną z najstarszych w Europie. Został ufundowany 12 maja 1364 roku przez króla Polski Kazimierza Wielkiego. Dziś składa się z 16 wydziałów, na których blisko 4 tys. pracowników naukowych prowadzi badania i kształci prawie 40 tys. studentów w ramach ponad 150 różnych kierunków studiów. Duży międzynarodowy wpływ UJ jest efektem licznych umów w ramach programów takich jak: Erasmus+, Erasmus-Mundus, IANUS, ERANET, ERANET PLUS, EMERGE, Electra, CEEPUS, Stypendia Wyszehradzkie, stypendia GFPS, stypendia Programu Fulbrighta, Sieć Utrechcka, współpraca z MAUI (Mid-America Universities International) oraz Australian-European Network. UJ podpisał umowy dwustronne z 23 uniwersytetami europejskimi, 5 azjatyckimi, 4 północnoamerykańskimi i 2 południowoamerykańskimi, a także 1 australijską instytucją szkolnictwa wyższego. W 2018 roku była jedyną wschodnioeuropejską uczelnią wyższą w rankingu Reuter’s Top 100: Europe’s Most Innovative Universities.

Web Content Display Web Content Display

 

Uniwersytet Jagielloński w Projekcie reprezentują: dr Natalia Czopek (kierownik projektu), dr Marina Izaki Gómez, dr Alicja Paleta, dr Anna Dyda, mgr Ana Wąs-Martins, lic. Paweł Maliszewski (wykonawcy).

Wszystkie informacje na temat realizacji projektu można znaleźć na oficjalnej stronie: https://www.lmooc4slav.eu/, na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/LMooc4Slav/, na Instagramie: https://instagram.com/LMOOC4Slav oraz na Twitterze: https://twitter.com/LMooc4Slav?t=Ifpl_Y3590_K1YRzVWEsGA&s=0