Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Filologia francuska

Studia II stopnia na kierunku filologia francuska adresowane są do kandydatów legitymujących się znajomością języka francuskiego na poziomie C1. Trwają dwa lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku francuskim, złożonym na podstawie pracy magisterskiej napisanej także po francusku. Studia ukierunkowane są na kształcenie przyszłych tłumaczy, dlatego ich program obejmuje przedmioty teoretyczne oraz zajęcia praktyczne z technik tłumaczenia: pisemnego na język polski i francuski (tłumaczenie użytkowe, naukowe, prawnicze, literackie) oraz ustnego (tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne). Zajęcia są prowadzone w języku francuskim. Oprócz zajęć specjalizacyjnych oferujemy studentom także przedmioty kierunkowe filologii francuskiej, w tym przedmioty opcyjne oraz seminarium magisterskie z dziedziny literatury, językoznawstwa lub przekładoznawstwa.

Podczas studiów studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów do ośrodków uniwersyteckich we Francji i w Belgii w ramach programu Erasmus+. Studenci filologii francuskiej kontynuują obowiązkową naukę II języka romańskiego na poziomie odpowiadającym zdobytym przez nich wcześniej kompetencjom językowym. Mogą się także uczyć II języka romańskiego od podstaw. Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie pedagogiczne na studiach I stopnia, mogą je kontynuować w ramach opcji (dydaktyka przedmiotowa w Instytucie Filologii Romańskiej) oraz dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólnopedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ). Uprawnienia do nauczania języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przyznawane są po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia pedagogicznego w SPUJ i IFRom.

Absolwenci z dyplomem magistra filologii francuskiej znajdują zatrudnienie w korporacjach, w instytucjach kulturalnych, gospodarczych, biznesowych lub politycznych. Mogą pracować jako tłumacze specjalistycznych tekstów pisanych i ustnych, jako tłumacze przysięgli, a po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych także jako nauczyciele w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Mogą także ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie literaturoznawstwo lub językoznawstwo.

Uwaga: Studenci pragnący rozwijać zainteresowania naukowe mogą ubiegać się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów umożliwiającego modyfikację programu we współpracy z opiekunem naukowym.