Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej 2021/2022 w IFR UJ

Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej 2021/2022 w IFR UJ

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na List JM Rektora do Wspólnoty Akademickiej, mając na uwadze bezpieczeństwo osób studiujących oraz prowadzących zajęcia dydaktyczne, Dyrekcja Instytutu Filologii Romańskiej w porozumieniu w Władzami Dziekańskimi, Kierownikami Zakładów i Kierunków, Wydziałową Radą Samorządu Studentów oraz egzaminatorami, którzy zgodnie z zarządzeniem nr 13 JM Rektora UJ z dnia 25 stycznia 2022 roku zasięgnęli opinii studentów należących do odpowiednich grup zajęciowych, postanawia, że wszystkie egzaminy przewidziane w harmonogramie sesji zimowej odbędą się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1. Sprawdziany odbędą się na wykorzystywanych przez Uniwersytet platformach zdalnego nauczania Pegaz (w tym BigBlueButton), Office 365 (w tym MS Teams i MS Forms) lub Sanako w terminach określonych w harmonogramie sesji. Ze względu na specyfikę wykorzystywanych narzędzi elektronicznych czas trwania egzaminu może zostać przez egzaminatora odpowiednio dostosowany.

2. Koordynatorzy przedmiotów są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia osób uprawionych do przystąpienia do egzaminu o wyborze platformy oraz o szczegółowym przebiegu sprawdzianu, w tym o ewentualnych zmianach wynikających z wykorzystywanej technologii informatycznej. 

3. Zgodnie z treścią zarządzenia nr 131 Rektora UJ z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
a. w celu przystąpienia do egzaminu student musi dysponować urządzeniem umożliwiającym przekazywanie dźwięku i obrazu oraz obsługującym technologię informatyczną wykorzystywaną do przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia, w szczególności posiadać dostęp do sieci Internet; 
b. na żądanie prowadzącego ma obowiązek udostępnić dźwięk, obraz oraz ekran urządzenia oraz nieprzerwanie znajdować się w kadrze kamery; 
c. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie przebiegu egzaminu lub zaliczenia osoba przeprowadzająca egzamin lub zaliczenie, po uprzednim upomnieniu studenta dopuszczającego się naruszenia, może zarządzić przerwanie egzaminu lub zaliczenia wobec tej osoby.

4. Studenci przebywający na kwarantannie przystępują do egzaminu na zasadach ogólnych.

5. Studenci przebywający w izolacji w związku z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem mogą przystąpić do egzaminu, o ile pozwala im na to stan zdrowia, lub w ciągu siedmiu dni od wyznaczonego terminu sprawdzianu zwrócić się za pośrednictwem Sekretariatu Instytutu z wnioskiem o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie. Do wniosku należy koniecznie załączyć stosowną dokumentację (zaświadczenie lekarskie, oficjalne potwierdzenie pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, potwierdzenie izolacji dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta itp.). Zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (§ 12 pkt 11) decyzję o usprawiedliwieniu i ewentualnym wyznaczeniu dodatkowego terminu egzaminu podejmuje Dziekan w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.

Dyrekcja Instytutu zdaje sobie sprawę z ogromu trudności wynikających z niniejszej zmiany zarówno dla osób studiujących, jak i dla egzaminatorów, którzy muszą pilnie dostosować przewidywane metody weryfikacji efektów uczenia się. Pragniemy jednocześnie zwrócić się do całej Wspólnoty Instytutu z prośbą o współpracę i wyrozumiałość, która pozwoli nam wspólnie przezwyciężyć ten trudny okres.

Z wyrazami szacunku,
Dyrekcja Instytutu Filologii Romańskiej UJ