Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2011

Monografie

 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina, Raconter la révolution, Louvain: Peeters, 2011, série République des Lettres 42, 262 str. 
 • BRZOZOWSKI Jerzy, Stanąć po stronie tłumacza: zarys poetyki opisowej przekładu, Kraków: Wyd. UJ, 2011, 230 str.
 • DYBEŁ Katarzyna, BAJER Tomasz, „Dobrze używałeś kapłaństwa, mój bracie…". Księża Stanisław i Andrzej Bajerowie: świadectwo życia, świadectwo epoki, Michałowice : Wydawnictwo Czuwajmy, 2011, 374 str.
 • JURCZAK Kazimierz, Dylematy zmiany: pisarze rumuńscy XIX wieku wobec ideologii zachowawczej: studium przypadku, Kraków: Wyd. UJ, 2011, 243 str.
 • MISZALSKA Jadwiga, GURGUL Monika, SURMA-GAWŁOWSKA Monika, WOŹNIAK Monika, Od Boccaccia do Eco, Włoska proza narracyjna w Polsce (od XVI do XXI wieku), Kraków : Collegium Columbinum, 2011, 359 str.
 • STALA Ewa, Los nombres de los colores en el espanol de los siglos XVI-XVII, Alicante: Biblioteca Virtual Taller Digital UA, 2011, 160 str.

Podręcznik

 • CANCELAS Paula, MONASTERIO M. S., MARTÍNEZ J., Aula Digital ELE. Pasaporte A1. Actividades interactivas. PDI. CD + Guía didáctica, Madrid: Edelsa, 2011. Płyta z 90 cwiczeniami + książka dla nauczycieli.

Praca zbiorowa

 • RZEPKA Anna, SOSNOWSKI Roman, TYLUS Piotr, Historia kolekcji rękopisów romańskich z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie: studium ogólne, Kraków: Wydział Filologiczny UJ, 2011, 147 str.

Artykuły

 • ANDRUSZKO Ewa: Du nihilisme mis en scène – Jean Anouilh, [in:] Nihilismes ?, E. Benoit, D. Rabaté (éds), série Modernités 33, Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux, 2011, 205–215.
 • ANDRUSZKO Ewa: Głos kostiumu, czyli w co ubrać Hamleta. Kilka refleksji nad statusem i funkcją kostiumu w dramacie i teatrze, Prace Komisji Neofilologicznej PAU, t. 10, 2011, 7–22.
 • BALCHES ARENAS R. Sergio: Posibilidades de la esenificación fílmica en el aula de FLE: aplicaciones didácticas, [in:] Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku, Rafael Sergio Balches Arenas, Marta Pawłowska (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011, 57–70.
 • BOCHNAKOWA Anna: Sur quelques augmentatifs romans empruntés par le polonais, Romanica Cracoviensia 11, 2011, 40–45.
 • BOCHNAKOWA Anna, Emprunts au français dans les dictionnaires polonais au XVIIIe siècle, [in :] Les dictionnaires et l'emprunt. XVIe – XXIe siècle, Aix-en Provence : Publications de l'Université de Provence, 2011, 151–165.
 • BOCHNAKOWA Anna: O słowniku francuskich zapożyczeń we współczesnej polszczyźnie, Język Polski XCI/1, 2011, 36–40.
 • BOCHNAKOWA Anna: O tytułach i przypisach w tłumaczonych na polski książkach kucharskich (na przykładach z XVIII, XX i XXI wieku), Między oryginałem a przekładem XVII, 2011, 207–216.
 • BOCHNAKOWA Anna: Wyobrażenia Polaków o języku francuskim, Prace Komisji Neofilologicznej PAU, t. 10, 2011, 23–30.
 • BOCHNAKOWA Anna: O makrostrukturze słowników odwróconych (Estienne, Danet, Troc), [in :] Problemy leksykografii. Historia – metodologia – praktyka, W Gruszczyński, L. Polkowska (red.), Warszawa–Kraków, 2011, 11–17.
 • BOCHNAKOWA Anna, SZKUTNIK Zbigniew: O półwieczu pewnej koncepcji językoznawczej (w nawiązaniu do tekstu W. Mańczaka w BPTJ 2009), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 67, 2011, 317–320.
 • BONI Fabio: L'incapacità ad amare di quattro personaggi alfieriani alla luce del doppio, [in:] Iuvenilia Philologorum Cracoviensium, t. IV, Źródła Humanistyki Europejskiej, red. Kazimierz Korus, Kraków : Wyd. UJ, 2011, 125–137.
 • BRZOZOWSKI Jerzy: Cette Passante qui revient toujours. Les joies et les chagrins de l'anthologiste, [in:], Autour de la retraduction. Perspectives littéraires européennes, Enrico Monti, Peter Schnyder (dir.), Paris: Orizons, 2011, 291–304.
 • BRZOZOWSKI Jerzy: A portuguesa oprimida e a índia quase branca. Duas figuras de imaginário brasileiro na literatura francesa do século XIX, [in:] Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku, Rafael Sergio Balches Arenas, Marta Pawłowska (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011, 15–26.
 • BRZOZOWSKI Jerzy: Przyjaźń i samotność w filmach braci Coen, [in:] Wychowanie do przyjaźni: od idei do praxis, Agnieszka Hennel-Brzozowska (red.), Kraków: Wyd. PAU, 2011, 113–118.
 • CHROBAK Marzena: Une grande université polonaise à l'époque postmoderne, [in:] Éduquer en Europe à l'heure de la postmodernité, Louis Basco (dir.), Lyon, Chronique sociale, 2011, 202–209.
 • CHWAJA Natalia: Mit habsburski i jego literackie reminiscencje w Kawiarni San Marco Claudia Magrisa, [in :] Iuvenilia Philologorum Cracoviensium, t. IV, Źródła Humanistyki Europejskiej, red. Kazimierz Korus, Kraków : Wyd. UJ, 2011, 171–182.
 • CZOPEK Natalia: Lá porqué você fala uma língua nacional, não é mais angolano do que eu – algumas observaçoes sobre a realidade linguística de Angola, Romanica Cracoviensia 11, 2011, 82–88.
 • CZOPEK Natalia: The Spanish language and the languages of Philippines in Romance Manuscripts of the Berlin collection kept at the Jagiellonian Library in Kraków, Fibula 1(6), 2011, 7–13.
 • CZOPEK Natalia, RAIMAN Marcin: A conceptualização da actividade mental na língua portuguesa, [in:] Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku, Rafael Sergio Balches Arenas, Marta Pawłowska (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011, 263–278.
 • DĘBOWIAK Przemysław: Quelques remarques sur les diminutifs en portugais et en roumain, Romanica Cracoviensia 11, 2011, 89–97.
 • FARRÉ Xavier: La traducción poética. Una cuestión de ritmo, [in:] Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku, Rafael Sergio Balches Arenas, Marta Pawłowska (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011, 99–110.
 • GORECKA-KALITA Joanna: „Natura ją do tego skłania"? Kobieca seksualność w oczach średniowicznych autorów, [in:] Dawne literatury romańskie. Żywioły, temperamenty, charaktery, Maciej Abramowicz i Paweł Matyaszewski (red.), Lublin : Wyd. KUL, 2011, 11–26.
 • GORECKA-KALITA Joanna: Motyw samobójstwa w XII-wiecznych adaptacjach utworów antycznych, [in:], Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu, pod red. acka Kowalskiego i Tomasza Ratajczaka, Poznań : Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2011, 327–336.
 • GÓRNIKIEWICZ Joanna: Sur les traces de Boy – Julian Rogoziński, traducteur de Proust, Romanica Cracoviensia 11, 2011, 153–165.
 • GÓRNIKIEWICZ Joanna: Pratekst niewerbalny w Małym Księciu Antoine'a de Saint-Exupéry'ego i jego polskich wydaniach, Między oryginałem a przekładem XVII, 2011, 82–102.
 • GÓRNIKIEWICZ Joanna: Les temps verbaux et la subjectivité dans le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, [in :] Sujet et subjectivité, Ondřej Pešek (éd.), seria Opera Romanica 12, České Budějovice : Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2011, 82–100.
 • GÓRNIKIEWICZ Joanna: L'imparfait narratif – perspective contrastive et traductologique, [in :] Études françaises dans la société du XXI siècle, Elżbieta Biardzka (dir.). Łask : Oficyna Wydawnicza Leksem, 2011, 147–172.
 • GÓRNIKIEWICZ Joanna: Du côté de chez Proust – (re)traductions polonaises d'A la recherche du temps perdu de Marcel Proust, [in :] Autour de la retraduction. Perspectives littéraires européennes, Enrico Monti, Peter Schnyder (dir.), Paris: Orizons, 2011, 181–198.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina: L'évolution des genres politiques sous l'influence de la publicité: un pacte orienté vers un rêve et une offre, Romanica Cracoviensia 11, 2011, 166–175.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina: L'axiologie discursive – entre l'implicite et l'explicite, Synergies Pologne 8, 2011, 247–254.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina: Terminologia a dyskurs. Na przykładzie orędzia, gatunku dyskursu religijnego, Roczniki Humanistyczne 8, 2011, 53–63.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina: L'analyse du discours et la didactique des langues. Nouveaux défis, [in :] Discours, acquisition et didactique d'un dialogue. Les termes d'un dialogue, Pascal-Trévisiol-Okamura, Greta Komur-Thilloy (éds), Paris : Orizons, 2011, 155–165.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina: Gatunek jako kategoria społeczn-ojęzykowa, [in :] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. IV, Gatunek a komunikacja społeczna, pod red. Danuty Ostaszewskiej, Katowice : Wyd. UŚ, 2011, 33–43.
 • JANKOWSKA-JAMKA Grażyna, KOCHAN Barbara: Enseigner la communications et la traduction à Cracovie, Revue Internationale d'Etudes en Langues Modernes Appliquées, Suplement numeru 4, 2011, 12–17.
 • KLIMKIEWICZ Anna: Hypnerotomachia Poliphili – possibilità interpretative, [in:] Italianistica ieri e oggi: trentesimo anniversario del Dipartimento di Italianistica all'Università di Varsavia, Laura Santini, Hanna Serkowska (a cura di), Warszawa: Semper, 2011, 62–67.
 • KLIMKIEWICZ Anna: Symbolika i funkcja żywiołów w Hypnerotomachii Poliphili, [in :] Dawne literatury romańskie. Żywioły, temperamenty, charaktery, Maciej Abramowicz i Paweł Matyaszewski (red.), Lublin : Wyd. KUL, 2011, 59–67.
 • KORNHAUSER Jakub: Gellu Naum's "The Advantage Of Vertebrae". A Surrealist Path Between Collage, Concrete Poetry And Liberature, [in:] Critical Discourse And Linguistic Variation. New Investigation Perspectives: Receptions, Analyses, Openings, Mircea A. Diaconu et al. (eds.), Suceava: Editura Universităţii „Ştefan cel Mare", 2011, 137–153.
 • LEŚNIEWSKA Karolina: Le motif de la tour dans Partonopeu de Blois, un roman français du XIIe siècle, [in:] Iuvenilia Philologorum Cracoviensium, t. IV, Źródła Humanistyki Europejskiej, red. Kazimierz Korus, Kraków : Wyd. UJ, 2011, 91–98.
 • MALINOWSKA Maria: Il ruolo della competenza linguistica nell'acquisizione della competenza comunicativa in italiano come LS (apprendenti di madrelingua polacca livelli C1, C2), Romanica Cracoviensia 11, 2011, 265–273.
 • MANIOWSKA Katarzyna: O dyglosji w powieści na przykładzie Dnia sądu Salvatorego Satty, Studia Litteraria Iagellonicae Cracoviensis 6, 2011, 121–130.
 • MAŚLANKA-SORO Maria: La poetica del tragico nella "Sofonisba" di Gian Giorgio Trissino e le sue ispirazioni classiche, Classica Cracoviensia 14, 2011, 189–203.
 • MAŚLANKA-SORO Maria: La «legge» di Creonte e la tragedia di Antigone alla luce dell'archetipo sofocleo, [in:], Pisa–Roma: Fabrizio Serra, 2011, 73–77.
 • MAŚLANKA-SORO Maria: Dante e la tradizione della tragedia antica nella "Commedia", in Lectura Dantis 2002-2009. Omaggio a Vincenzo Placella per i suoi settanta anni, [in:], Napoli: Il Torcolliere, 2011, 609–633.
 • MAŚLANKA-SORO Maria: Charakter i jego destrukcyjna siła w dawnej tragedii włoskiej na przykładzie Ecerinis Albertina Mussato, [in :] Dawne literatury romańskie. Żywioły, temperamenty, charaktery, Maciej Abramowicz i Paweł Matyaszewski (red.), Lublin : Wyd. KUL, 2011, 243–255.
 • MAŚLANKA-SORO Maria: Owidiusz u Dantego na tle średniowiecznej tradycji literackiej, Studia Litteraria Iagellonicae Cracoviensis 6, 2011, 131–142.
 • NAWROCKA Ewa: La selva como espacio de exclusión: revisión de procesos de la modernidad en la hispanoamericana novela de la selva, [in:] ¿Dentro/fuera? Nuevas perspectivas sobre la identidad y la otredad en las literaturas hispánicas, Agnieszka Flisek, Katarzyna Moszczyńska (ed.), Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2011, 219–228.
 • PALETA Alicja: L'apprendimento della lingua straniera all'Università e la formazione alla traduzione. Alcune ipotesi, Romanica Cracoviensia 11, 2011, 335–341.
 • PALKA Ewa: Czy i kiedy uczyć tłumaczenia konsekutywnego ?, [in :], Z zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego, pod red. Przemysława Janikowskiego, Częstochowa : Wyd. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2011, 89–97.
 • PAWŁOWSKA Marta: El jardín de senderos bifurcados o la creación del sistema de las fórmulas de tratamiento en español, [in:] Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku, Rafael Sergio Balches Arenas, Marta Pawłowska (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011, 235–252.
 • PIECHNIK Iwona: Typologie de l'expression des relations spatiales en français et en finnois sous l'aspect historique, Romanica Cracoviensia 11, 2011, 342–356.
 • PIECHNIK Iwona: La subjectivité et la traduction. La voix de Pénélope entendue par Margaret Atwood : imitation anglophone face à ses versions française, polonaise et finnoise, [in :] Sujet et subjectivité, Ondřej Pešek (éd.), seria Opera Romanica 12, České Budějovice : Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2011, 139–153.
 • PIECHNIK Iwona : Suffixation et pseudo-suffixation dans l'argot français moderne. Faut-il les distinguer ?, [in :] Études françaises dans la société du XXI siècle, Elżbieta Biardzka (dir.). Łask : Oficyna Wydawnicza Leksem, 2011, 187–198.
 • PIEKARZ Danuta: Interiezioni in italiano e in polacco – approccio contrastivo, Romanica Cracoviensia 11, 2011, 357–374.
 • PIEKARZ Katarzyna: Latynoamerykańska architektura kolonialna – zarys rozwoju i charakterystyka, Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno Informacyjny 3/4, 2011, 54–63.
 • PORAWSKA Joanna: Anii profesorului Mihai Mitu petrecuţi la Cracovia, Romanoslavica, vol. XLVII/2, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de limbi şi literaturi străine, Asociaţia Slaviştilor din România, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, 13–16.
 • PORAWSKA Joanna: Językowo-kulturowy obraz rumuńskiej soboty. Przykład opisu etnolingwistycznego, Prace Komisji Neofilologicznej PAU, tom X, 2011, 57–70.
 • PRZYBYCIEŃ Regina: Outras histórias : as mulheres re-escrivem a tradição, [in :] Congresso de Teologia de PUCPR, Clélia Peretti (org.), Curitiba : Champagnat, 2011.
 • PUDO Dorota: Utilité des théories cognitives des émotions dans la réflexion scientifique consacrée aux émotions des enseignants, Lubelskie Materiały Neofilologiczne 35, 119–129.
 • PUDO Dorota: Lojalny i lekkomyslny – „charakter" Huona de Bordeaux w XIII-wiecznej pieśni i jej XV-wiecznej adaptacji prozą, [in:] Dawne literatury romańskie. Żywioły, temperamenty, charaktery, Maciej Abramowicz i Paweł Matyaszewski (red.), Lublin : Wyd. KUL, 2011, 233–242.
 • RACZYŃSKA Alicja: Gli influssi ovidiani nella descrizione delle sofferenze amorose nell'Elegia di Madonna Fiammetta di Giovanni Boccaccio, Romanica.doc 2 (3), 2011, 92–98, http://www.romdoc.amu.edu.pl/romdoc2_2011.pdf.
 • RACZYŃSKA Alicja: Miłość – żywioł, którego nie można przezwyciężyć. Bezradność kobiet wobec potęgi Amora w Dekameronie Giovanniego Boccaccia, [in:] Dawne literatury romańskie. Żywioły, temperamenty, charaktery, Maciej Abramowicz i Paweł Matyaszewski (red.), Lublin : Wyd. KUL, 2011, 26–36.
 • RAPAK Wacław: Quelques remarques sur la négativité chez Henri Michaux, [in :] Nihilismes ?, E. Benoit, D. Rabaté (éds), série Modernités 33, Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux, 2011, 255–265.
 • RYGULA Iwona: „Mężczyna niemęski" – charaktery w powieści Madame de Souza, [in:] Dawne literatury romańskie. Żywioły, temperamenty, charaktery, Maciej Abramowicz i Paweł Matyaszewski (red.), Lublin : Wyd. KUL, 2011, 283–290.
 • RZEPKA Anna: Manuscript of Spanish-language historical works from the Berlin collection kept at the Jagiellonian Library in Krakow, Fibula 1(6), 2011, 16–26.
 • SAWICKA Anna: Existeixen fronteres en forma de triangle? J.N. Santaeulàlia fa paròdia de la novel•la negra («El triangle», Bulbs i L'absent), [in:] Actes del Qunizè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Lleida, 2009, Imma Creus, Maite Puig, Joan R. Veny (eds.), Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011, vol. III, 219–226.
 • SAWICKA Anna: El impacto como móvil transgenérico del teatro postmoderno, [in:] Especificidad del texto dramático y la puesta en escena: dependencia o autonomía, Urszula Aszyk (ed.), Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2011, 103–111.
 • SAWICKA Anna: Àngel Guimerà, candidato al premio Nobel de literatura, [in:] Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku, Rafael Sergio Balches Arenas, Marta Pawłowska (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011, 27–39.
 • SAWICKA Anna: La coz de la mula. Fronteras genéricas en Historias mínimas de Javier Tomeo, [in:] Atas do Simpósio Internacional "Microcontos e outras microformas" (Universidade do Minho, 6 e 7 de outubro de 2011), (eds.) Cristina Álvares e Maria Eduarda Keating, Braga: Centro de Estudos Humanísticos, 1–8 [on line], http://ceh.ilch.uminho.pt/publicacoes_online_simposio_microcontos.php (data dostępu 29 III 2012).
 • SOSNOWSKI Roman: L'avverbio costì/costà nel Cinquecento, [in:] Un secol de italienistică la Bucureşti, Bucureşti: Editura Universităţii Bucureşti, 2011, 413–428.
 • STALA Ewa: Dobletes „románicos" en español (1611–1739). Presentación del fenómeno, Romanica Cracoviensia 11, 2011, 407–411.
 • SZCZUR Przemysław: Gide avec Said. Sur un cas d'orientalisme (néo)pédérastique, Studia Litteraria Iagellonicae Cracoviensis 6, 2011, 169–176.
 • ŚWIĄTKOWSKA Marcela: Les recherches de linguistique romane en Pologne au début du XXIe siècle, Romanica Cracoviensia 11, 2011, 7–10.
 • ŚWIĄTKOWSKA Marcela: La philologie romane à Cracovie: tradition et enjeux du XXIe siècle, [in :] Les études romanes / françaises hier et aujourd'hui, Teresa Giermak-Zielińska (éd.), Warszawa : Wyd. UW, 2011, 73–78.
 • VISENTINI Andrzej: Językowy aspekt humoru w Tristan en prose, [in:], Iuvenilia Philologorum Cracoviensium, t. IV, Źródła Humanistyki Europejskiej, red. Kazimierz Korus, Kraków : Wyd. UJ, 2011, 85–90.
 • VISENTINI Andrzej: Średniowiecze w krzywym zwierciadle współczesnej produkcji filmowej, [in:], Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu, pod red. Jacka Kowalskiego i Tomasza Ratajczaka, Poznań : Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2011, 171–178.
 • WICHEREK Marta, BALCHES ARENAS R. Sergio: Sobre el carácter polidiscursivo de la interjección polaca NO y su posible relación con actos de habla y conversacionales en polaco y en español: contextos pragmáticos de uso comparados en ambas lenguas, Romanica Cracoviensia 11, 2011, 454–468.
 • WÓJTOWICZ Katarzyna: Les influences de la syntaxe occitane sur le français régional, Romanica Cracoviensia 11, 2011, 489–497.
 • ZIELIŃSKI Andrzej: La perífrasis en las lenguas románicas occidentales, Romanica Cracoviensia 11, 2011, 502–511.  
 • ZIELIŃSKI Andrzej: Gramaticalización por metonimización. El caso de las perífrasis verbales de gerundio y de participio, Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios hispánicos XI, 2011, 88–103.  
 • ZIELIŃSKI Andrzej: Normalización del llamado castellano medieval, [in:] La norma lingüística del español, Edyta Waluch de la Torre (ed.), Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2011, 99–109.

Artykuły popularnonaukowe

 • FARRÉ Xavier, Breves apuntes sobre la poesía de Adam Zagajewski y II, [in :] La Nausea, blog : www.blogger.com/profile/07980594979947997845.
 • FARRÉ Xavier, Natalia de Barbaro. Un mundo identificable (I), [in :] La Nausea, blog.
 • FARRÉ Xavier, Natalia de Barbaro. Un mundo identificable (II), [in :] La Nausea, blog.
 • FARRÉ Xavier, Edward Pasewicz. Una poesía de frontera, [in :] La Nausea, blog.
 • FARRÉ Xavier, Mariusz Grzebalski. Dietario de pérdidas, [in :] La Nausea, blog.
 • FARRÉ Xavier, Mariusz Grzebalski. Dietario de pérdidas (II), [in :] La Nausea, blog.
 • FARRÉ Xavier, Jacek Gutorow. En la línea de la sombra, [in :] La Nausea, blog.
 • FARRÉ Xavier, Jacek Gutorow. En la línea de la penumbra, [in :] La Nausea, blog.
 • FARRÉ Xavier, Libro de rotaciones de Tomasz Różycki, [in :] La Nausea, blog.
 • FARRÉ Xavier, Radosław Kobierski. Otras identidades, [in :] La Nausea, blog.
 • FARRÉ Xavier, Dariusz Suska. Ante nuestros ojos pasa la muerte impasible, [in :] La Nausea, blog.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina, WOJTAK Maria, BILUT-HOMPLEWICZ Zofia: Kwestie gatunku i komunikacji społecznej z perspektywy polskiej, niemieckiej i francuskiej tekstologii, [in :] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. IV, Gatunek a komunikacja społeczna, pod red. Danuty Ostaszewskiej, Katowice : Wyd. UŚ, 2011, 515–552.
   

Redakcje monografii

 • BALCHES ARENAS Rafael Sergio, PAWŁOWSKA Marta (red.), Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku. Materiały z II Ogólnopolskiego Kongresu Studentów Filologii Iberyjskich, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011.

Redakcje czasopism

 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina, Studia Litteraria Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis 6, 2011, Kraków: Wyd. UJ.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, Między oryginałem a przekładem XVII, 2011, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • ŚWIĄTKOWSKA Marcela, Romanica Cracoviensia 11, 2011, Kraków: Wyd. UJ.
   

Recenzje

 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: Philip Stewart, L'Invention du sentiment : roman et économie affective au XVIIIe siècle, Oxford, Voltaire Foundation, SVEC, 2010 : 02 : Studi Francesi 163, 166.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: Jean Potocki ou le Dédale des Lumières, F. Rosset et D. Triaire (éds), Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2010 : Studi Francesi 163, 177–178.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: Huguette Krief, Entre Terreur et vertu. Et la fiction se fit politique… (1789–1800), Paris, H. Champion, 2010 : Studi Francesi 164, 410.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: Tatiana Sirotchouk, La Vie intellectuelle et littéraire en Ukraine au siècle des Lumières, Paris, H. Champion, 2010 : Studi Francesi 165, 642.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina: A. Walkiewicz, Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty. Studium kontrastywne użyć w zdaniach złożonych, Toruń , UMK, 2010: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 67, 2011, 351–355.
 • PIECHNIK Iwona: P.P. Chruszczewski, Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody, Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 67, 2011, 357–360.
   

Tłumaczenia literackie

 • CANCELAS Paula, z polskiego na galisyjski: Sławomir Mrożek, O prezo da fama, Cangas de Morrazo: Rinoceronte, 2011.
 • CHROBAK Marzena, z hiszpańskiego na polski: Eduardo Mendoza, Trzy żywoty świętych, Kraków: Znak literanova, 2011.
 • CHROBAK Marzena, z hiszpańskiego na polski: Mario Vargas Llosa, Marzenie Celta, Kraków: Znak, 2011.
 • CHROBAK Marzena, z hiszpańskiego na polski: Mario Vargas Llosa, Fonsito i księżyc, Kraków: Znak, 2011.
 • CHROBAK Marzena, z hiszpańskiego na polski: Mario Vargas Llosa, Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki, Kraków: Znak, 2011, wyd. 2.
 • FARRÉ Xavier, z polskiego na hiszpański: Czesław Miłosz, Tierra inalcanzable. Antología poética, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2011.
 • GURGUL Monika, z włoskiego na polskii: Hugo Pratt, Złoty dom w Samarkandzie, Kraków: Post, 2011.
 • WOŹNIAK Monika, z włoskiego na polskii: Andrea Camilleri, Papierowy księżyc, Warszawa: Noir sur Blanc, 2011.
 • WOŹNIAK Monika, z włoskiego na polskii: Gianni Rodari, Niewidzialny Tonino, Kaków: Bona, 2011.