Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Wymagania dotyczące prac magisterskich

 • praca pisana jest w języku specjalności;
 • objętość pracy wynosi minimum 60 stron zasadniczego tekstu [1800 znaków na stronie] wraz z przypisami (bez bibliografii, aneksów i dedykacji);
 • przypisy i bibliografia sporządzane są według zasad redakcyjnych przyjętych przez Promotorów;
 • ocenie podlegają: adekwatność treści do tematu, konstrukcja pracy, jej poprawność merytoryczna, strona erudycyjna, strona redakcyjna i poprawność językowa;
 • zakres tematyczny seminarium magisterskiego określa promotor w sylabusie przedmiotu;
 • w przypadku wyjazdu studenta na stypendium zagraniczne (np. Erasmus), sposób zaliczenia seminarium określany jest przed wyjazdem, według ustaleń studenta z promotorem;
 • pozostałe kwestie, odnoszące się do pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego reguluje ogólny regulamin studiów w UJ. 

Web Content Display Web Content Display

Uwaga!
Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w roku akademickim 2020/21 dokumenty możecie dostarczyć Państwo w formie elektronicznej w postaci skanów z własnoręcznym podpisem. Przypominamy, że w korespondencji z Uczelnią powinni się Państwo posługiwać adresem w domenie @student.uj.edu.pl.

Web Content Display Web Content Display

Przed obroną pracy magisterskiej

1. Najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym ale nie później niż do 1 września, pracownik sekretariatu wprowadza podane przez promotora dane dotyczące pracy. Po uzupełnieniu przez sekretariat danych w systemie USOS, student wypełnia w systemie AP formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim następnie wprowadza  do systemu AP (nie później niż do 15 września) ostatecznej wersji pracy przedkładanej do oceny promotora w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników [załączniki powinny zostać spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) przy czym rozmiar pliku nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia większego pliku z załącznikami należy skontaktować się bezpośrednio z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego].
          
Instrukcja wprowadzania pracy
 
2. 7 dni przed obroną ale nie później niż do 30 września student składa w sekretariacie wniosek o wydanie dyplomu/odpisu dyplomu. Wnioski są różne w zależności od roku rozpoczęcia studiów:

Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020 otrzymuje:

 • dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim - opłata wynosi 60 zł
 • na wniosek – dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i/lub odpis suplementu w języku polskim lub angielskim - opłata wynosi 40 zł (za każy odpis)
 • wzór wniosku

​Absolwent, który rozpoczął lub wznowił studia od roku akademickiego 2019/2020 lub później, otrzymuje:

 • dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim lub – w zależności od złożonego wniosku – dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym – bezpłatnie;
 • dodatkowo, na wniosek – odpis dyplomu w języku polskim lub języku obcym i/lub suplementu w języku polskim lub w języku angielskim;
 • za dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku obcym uiszcza opłatę 20 zł
 • wzór wniosku

Wniosek jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do obrony. Jeżeli ktoś nie chcę odpisu angielskiego dyplomu też musi złozyć wniosek, zakreślając w nim "NIE".

 
Opłata za dyplom i/lub ewentualne odpisy zostanie naliczona po złożeniu wymaganych dokumentów. 

3. Oświadczenie dotyczące dostępności w przypadku przeprowadzenia egzaminu zdalnego.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku, jeżeli egzamin dyplomowy będzie przeprowadzany z wykorzystaniem technologii informatycznych, należy złożyć oświadczenie

4. Zgodnie z  Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku, jeżeli student w toku studiów korzystał z wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze śrdoków Unii Europejskiej (ZintegrUJ) - składa oświadczenie wymagane ich regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ

5. Biuro Karier UJ
Przypominamy i zachęcamy do możliwości wypełnienia formularza (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego po zalogowaniu na stronie w USOSweb.

Web Content Display Web Content Display

Odbiór dyplomu

Przed odbiorem dyplomu proszę pamiętać o zwrocie wszystkich wypożyczonych książek do biblioteki.

Web Content Display Web Content Display

Zagadnienia egzaminacyjne

Download files
docx
Filologia francuska / prof. dr hab. Katarzyna Dybeł
pdf
Filologia francuska / prof. dr hab. Wacław Rapak
pdf
Filologia francuska / dr hab. Iwona Piechnik, prof. UJ
pdf
Filologia francuska / dr hab. Marzena Chrobak, prof. UJ
pdf
Filologia włoska / dr hab. Daniel Słapek
docx
Filologia włoska / prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro
pdf
Filologia hiszpańska / dr Maria Filipowicz-Rudek
docx
Filologia hiszpańska / dr Adriana Jastrzębska
pdf
Filologia hiszpańska / dr hab. Ewa Nawrocka
pdf
Filologia hiszpańska / dr Marta Wicherek
pdf
Filologia hiszpańska / prof. dr hab. Andrzej Zieliński
pdf
Filologia portugalska / prof. dr hab. Jerzy Brzozowski
pdf
Filologia portugalska / dr hab. Natalia Czopek