ERASMUS+

Przypominamy, że studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia roku akademickiego NIE MOGĄ WYJECHAĆ na stypendium programu Erasmus+.

wyciąg z uchwały Rady Instututu Filologii Romańskiej UJ dotycząca wyjazdów w ramach stypendium programu Erasmus+

Student przebywający na stypendium programu Erasmus+ (także w przypadku, gdy pobyt trwa tylko I semestr) ma prawo - po przedstawieniu podania o zachowanie/przywrócenie terminu najpóźniej do 7 dni od daty egzaminu - zdać egzaminy z sesji zimowej do końca marca (termin ten obejmuje dwa terminy, sugerowane jest zatem, by I termin odbył się najpóźniej do połowy marca!) a z sesji letniej do 25 września.
Przypominamy jednocześnie, że studenci III roku studiów I stopnia w przypadku przedłużenia pobytu na semestr letni mogą mieć problem z rekrutacją na studia II stopnia ze względu na harmonogram rejestracji w ERK.

* * * * * * * * *

 

KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS+

KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS+

 

filologia francuska i IFR – dr hab. Marzena Chrobak, prof. UJ;

filologia hiszpańska – dr Agata Komorowska

filologia włoska – dr Danuta Piekarz

filologia rumuńska – dr Anna Oczko

filologia portugalska – dr Anna Rzepka

Modyfikacja długości pobytu na stypendium

Przedłużanie pobytu w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+ na semestr letni jest możliwe pod warunkiem, że pozostały wolne miejsca w puli określonej w umowie między UJ a uniwersytetem zagranicznym.

Aby przedłużyć pobyt, należy przed końcem semestru zimowego wysłać do dyrektor ds. dydaktyki w Instytucie Filologii Romańskiej pismo z taką prośbą (nie może być w postaci maila, musi to być wydruk, na którym Pani Dyrektor będzie mogła złożyć swój podpis). Na piśmie tym powinna znaleźć się notatka od opiekuna roku lub promotora wyrażająca jego poparcie, powinny być do niego dołączone również zgody wszystkich Wykładowców, prowadzących zajęcia w semestrze letnim. Do pisma należy dołączyć zgodę uczelni zagranicznej (może być w postaci maila od koordynatora wydziałowego lub z biura współpracy międzynarodowej).

W sprawie stypendium na ten dodatkowy okres należy kontaktować się z DMWS (Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej) (np. z panią Moniką Woźniak wozniak@adm.uj.edu.pl), który może przydzielić środki finansowe na drugi semestr, jeśli uczelni pozostały środki niewykorzystane.

Skrócenie pobytu o jeden semestr jest możliwe bez ubiegania się o formalną zgodę dyrekcji IFRom. Student powinien poinformować o swojej decyzji opiekuna roku lub promotora, a także DMWS, który określi wysokość kwoty stypendium do zwrotu przez studenta.