Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Organizacja kształcenia w semestrze letnim 2020/2021

Organizacja kształcenia w semestrze letnim 2020/2021

13 stycznia 2021 r. Rektor UJ prof. Jacek Popiel wydał zarządzenie, w którym ustanawia zasady organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

1. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia zdalnego.

2. W siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą być realizowane zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Zasady organizacji kształcenia na poszczególnych wydziałach określa załącznik do zarządzenia.

4. Dziekan w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku przedstawia Prorektorowi UJ ds. dydaktyki i ogłasza na stronie internetowej wydziału wykaz zajęć, które będą prowadzone w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Prowadzący zajęcia ma obowiązek realizacji zajęć odpowiednio zgodnie z ust. 1 lub wykazem, o którym mowa w ust. 4.

Download files
pdf
Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 stycznia 2021 roku