Tryb postępowania przed egzaminem licencjackim

Z dniem 1 maja 2011 roku uruchomiony zostaje w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac (AP) związany z systemem USOS. Serwis połączony z centralnym Punktem Logowania znajduje się pod adresem http://www.ap.uj.edu.pl

Zarządzenie nr 33 Rektora UJ z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego w sprawie formy pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego

LICENCJAT 2019/2020 w Instytucie Filologii Romańskiej UJ

1. Studenci wpisują się na początku roku akademickiego na seminarium językoznawcze lub literackie w proporcji 1/1, na zasadzie kolejności zgłoszeń.

2. Temat pracy licencjackiej jest związany z tematyką seminarium, na które uczęszcza student.

• praca licencjacka napisana jest w języku kierunkowym i powinna mieć objętość 15–30 stron (średnio około 20 stron),

• praca musi być złożona u promotora przed rozpoczęciem sesji letniej (do 15 czerwca) lub jesiennej (do 31 lipca)

 

Złożenie gotowej pracy u promotora we wrześniu skutkuje niemożliwością zdania egzaminu licencjackiego przed naborem na studia II stopnia.  

• zakres egzaminu licencjackiego ma być ogłoszony w formie zagadnień o charakterze przekrojowym związanych z tematyką seminarium na początku roku akademickiego.  Ilość  zagadnień określa wykładowca prowadzący seminarium.

• na egzaminie licencjackim student losuje  dwa pytania z zakresu podanych zagadnień i odpowiada dodatkowo na jedno pytanie związane z pracą. W sumie student odpowiada na trzy pytania.

 

Terminy obron prac licencjackich w roku akademickim 2019/2020:

9-10 lipca 2020 r.

11 września 2020 r.

25 września 2020 r.

28 września 2020 r.

 

Przed obroną pracy licencjackiej

  1. Najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym ale nie później niż do 1 września, pracownik sekretariatu wprowadza podane przez promotora  dane dotyczące pracy. Po uzupełnieniu przez sekretariat danych w systemie USOS, student wypełnia w systemie AP formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim następnie wprowadza  do systemu AP (nie później niż do 15 września) ostatecznej wersji pracy przedkładanej do oceny promotora w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników [załączniki powinny zostać spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) przy czym rozmiar pliku nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia większego pliku z załącznikami należy skontaktować się bezpośrednio z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego].

​          

Instrukcja wprowadzania pracy dostępna tutaj 

 

  1. 7 dni przed obroną ale nie później niż do 30 września student składa w sekretariacie:

Niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości.

UWAGA! 

W roku akademickim 2019/2020  w/w dokumenty dostarczacie Państwo w formie elektronicznej w postaci skanów z własnoręcznym podpisem. Przypominamy, że w korespondencji z Uczelnią powinni się Państwo posługiwać adresem w domenie @student.uj.edu.pl. 

Opłata za dyplom zostanie naliczona po złożeniu wymaganych dokumentów. Numer indywidualnego konta oraz kwota pojawią się na usosweb  (zakładka: Dla studentów ->moje studia ->płatności)

Opłata za dyplom wynosi 60 zł a koszt każdego odpisu w języku angielskim 40 zł.

 

  1. Biuro Karier UJ

Przypominamy i zachęcamy do możliwości wypełnienia formularza (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego po zalogowaniu na stronie w USOSweb

 

Odbiór dyplomu

 

Przed odbiorem dyplomu proszę pamiętać o zwrocie wszystkich wypożyczonych książek do biblioteki.

 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - EGZAMIN LICENCJACKI

Filologia francuska

Filologia hiszpańska

Filologia portugalska

Filologia włoska

Filologia rumuńska