Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wytyczne dot. kształcenia na Wydziale Filologicznym 2021/2022

Wytyczne dot. kształcenia na Wydziale Filologicznym 2021/2022 Na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2021/22 prowadzone będzie kształcenie stacjonarne z elementami kształcenia zdalnego.

Kształcenie stacjonarne

 1. W odniesieniu do zajęć stacjonarnych stosujemy procedury i zalecenia MEN oraz wytyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego opisane w Komunikacie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.
 2. W przypadku sytuacji kryzysowej, w szczególności wystąpienia u pracownika, studenta lub doktoranta niepokojących objawów, postępujemy według procedur opisanych w załączniku do Komunikatu nr 24 Rektora UJ "Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-2)".
 3. Dodatkowy wymóg sanitarny na WFilg (uzupełniający Komunikat nr 24 Rektora UJ): Studenci są zobowiązani do noszenia maseczek zakrywających usta i nos również w salach dydaktycznych w trakcie zajęć tam, gdzie nie jest możliwe zachowanie odstępu 1,5 m między osobami.

Kształcenie zdalne

 1. Wprowadza się obowiązek korzystania z platform udostępnionych przez Uniwersytet Jagielloński: Pegaz, MS TEAMS oraz z platformy Sanako do nauczania języka i tłumaczenia.
 2. Logując się na zajęcia uczący i studenci mają obowiązek korzystać z adresów poczty elektronicznej w domenie uj.edu.pl.
 3. Zajęcia zdalne mogą być prowadzone z pomieszczeń Wydziału wyposażonych w odpowiedni sprzęt lub z miejsc poza budynkami UJ.
 4. Kursy realizowane w formie zdalnej powinny umożliwiać studentom uczestnictwo w zajęciach w godzinach zgodnych z harmonogramem.
 5. Zajęcia prowadzone wyłącznie w formie zdalnej powinny odbywać się co do zasady w czasie rzeczywistym i w formie zapewniającej interakcję między nauczycielem i studentem, tzn. w formie wideospotkania.
 6. Wykłady mogą być udostępniane również w formie nagrań audio/wideo, najlepiej w slotach określonych w harmonogramie.
 7. Nad sprawnym przebiegiem zdalnego nauczania czuwają osoby wyznaczone przez wicedyrektorów ds. studenckich (opiekunowie roku, kierownicy kierunków, etc.), pozostające w stałym kontakcie ze starostami.

Kształcenie stacjonarne i zdalne

 1. Pracownicy są zobowiązani do tworzenia i zachowywania list obecności z każdych zajęć, a także z konsultacji, jeśli te odbywały się w trybie stacjonarnym.
 2. Konsultacje mogą odbywać się zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Decyzję o formie podejmują prowadzący. Godziny i tryb cotygodniowych konsultacji (min. godzina zegarowa) należy podać w swojej wizytówce w USOSie.
 3. Pracownicy są zobowiązani do zdawania relacji z prowadzonych zajęć zdalnych wicedyrektorom ds. dydaktycznych.